Jak uruchomić pracownię rentgenowską?

Procedura uruchomienia gabinetu rentgenowskiego w skrócie wygląda następująco:

  • Pierwszym etapem jest wybór konkretnego modelu aparatu rentgenowskiego, który będzie użytkowany w gabinecie rentgenowskim (pracowni rentgenowskiej).
  • Następnie na podstawie projektu budowlanego oraz informacji od inwestora przygotowuje się projekt osłon stałych (projekt ochrony radiologicznej) pod konkretny model aparatu RTG. Projekt osłon stałych zawiera szczegółowe obliczenia dotyczące osłonności już istniejących ścian/stropów. Jeśli nie są one wystarczającym zabezpieczeniem przed promieniowaniem jonizującym, należy tak przygotować pomieszczenie gabinetu (np.stomatologicznego, weterynaryjnego), aby spełniało ono wszystkie wytyczne projektu (np. dosłonienie ścian/stropów/drzwi warstwą ołowiu, zakup parawanu ochronnego). Projekt osłon stałych musi zostać zaopiniowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
  • Po uzyskaniu pozytywnej opinii w gabinecie rentgenowskim można zainstalować aparat rentgenowski, a w dalszej kolejności zlecić przeprowadzenie pomiarów dozymetrycznych (w przypadku pracowni diagnostyki medycznej). Pomiary przeprowadza się po to, by sprawdzić czy osłony przed promieniowaniem jonizującym w gabinecie rentgenowskim są wystarczające i zabezpieczają we właściwy sposób osoby przebywających poza jego terenem (np. w poczekalni, recepcji, na parkingu podziemnym, w pomieszczeniach mieszkalnych sąsiadujących z gabinetem etc.) – ważne jest, aby była możliwość przeprowadzenia pomiarów w każdym graniczącym z pomieszczeniem gabinetu rentgenowskiego miejscu.
  • Dodatkowo w gabinecie należy zapewnić 1,5 krotną wymianę powietrza w ciągu godziny oraz kontakt wzrokowo-słuchowy z pacjentem podczas wykonywania ekspozycji (np. parawan z okienkiem ołowiowym lub wideo domofon zainstalowany w miejscu wykonywania zdjęcia RTG).
  • Wniosek o uruchomienie gabinetu rentgenowskiego i aparatu RTG składa u się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Państwowej Agencji Atomistyki wraz z szeregiem załączników. Niezbędne jest także opracowanie programu zapewnienia jakości, zakładowego planu postępowania awaryjnego oraz programu szkolenia pracowników. Po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji pozostaje ostatni etap uruchomienia gabinetu RTG – jego odbiór przez pracowników WSSE w przypadku gabinetów rtg do diagnostyki medycznej (kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy w stan faktyczny gabinetu RTG zgadza się z projektem i przedstawioną dokumentacją).
  • Po uruchomieniu gabinetu rentgenowskiego kierownik jednostki organizacyjnej w pełni odpowiedzialny jest za stan ochrony radiologicznej. W przypadku radiologicznej diagnostyki medycznej konieczne jest m.in. wykonywanie raz w roku testów specjalistycznych aparatu RTG, co miesięcznych testów podstawowych, zapewnienie nadzoru inspektora ochrony radiologicznej oraz wprowadzenie kontroli dozymetrycznej środowiska pracy.