Kategoria: Ochrona Radiologiczna

Baryt w osłonach stałych

W poprzednim wpisie poruszony został temat zastosowania barytu jako środka kontrastującego w rentgenodiagnostyce. Co ciekawe, minerał ten służy także jako komponent osłon stałych w gabinetach rentgenowskich, pomieszczaniach reaktorów atomowych i magazynach odpadów promieniotwórczych. Osłony stałe (ściany, sufit, podłoga) w wymienionych wyżej pomieszczeniach mogą być wykonane z barytobetonu, którego wielkość współczynnika liniowego tłumienia zależy od energii

Continue Reading

Zastosowanie barytu w badaniach rentgenowskich

Baryt (BaSO4) jest minerałem z grupy siarczanów, występującym w żyłach kruszcowych. Charakteryzuje się dużą gęstością (4,48 g/cm3), do czego nawiązuje jego nazwa – z języka greckiego „baros” oznacza „ciężki”. Minerał ten ma biały kolor, który w zależności od domieszek innych związków może zmieniać się na szary, niebieskawy lub żółty. Baryt nie rozpuszcza się w wodzie,

Continue Reading

Narażenie na promieniowanie jonizujące w radiologii interwencyjnej

Coraz większa liczba przeprowadzanych procedur z zakresu radiologii interwencyjnej powoduje wzrost ryzyka wystąpienia skutków deterministycznych (nieuniknionych po przekroczeniu pewnej dawki progowej) pośród personelu wykonującego te zabiegi. Wyznaczono wielkości graniczne dawek na całe ciało (20mSv/rok), dla skóry/kończyn (500 mSv/rok) oraz dla soczewek oczu (150 mSv/rok, jednak zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP obniżono ten

Continue Reading

Dozymetria w środowisku pracy

Ustawa Prawo atomowe wnosi obowiązek oceny narażenia pracowników mających do czynienia z promieniowaniem jonizującym. Ocena ta może być prowadzona na podstawie kontroli dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy. Wybór sposobu prowadzenia kontroli zależy od warunków narażenia na promieniowanie. Osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące zakwalifikowane do kategorii A (mogący otrzymać dawkę skuteczną

Continue Reading

Odpowiedzialność za pacjenta w badaniach rentgenodiagnostycznych

Osoby, które poddawane są badaniom rentgenodiagnostycznym może nurtować pytanie kto odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta w procesie tych badań. Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., nr 1015 z późn. zm.), za

Continue Reading

Skutki deterministyczne i stochastyczne promieniowania

Wyróżnia się dwa rodzaje skutków promieniowania – skutki stochastyczne oraz skutki deterministyczne. Pod pojęciem skutków stochastycznych rozumie się takie skutki, które mogą się pojawić z określonym prawdopodobieństwem, czyli mogą, ale nie muszą wystąpić. Ogólnie założenie mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutków stochastycznych zależne jest w sposób liniowy od otrzymanej dawki. Dla skutków tych nie istnieje dawka

Continue Reading

Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy

Środowiskowe pomiary dozymetryczne umożliwiają ocenę narażenia pracowników oraz innych osób przebywających na terenach kontrolowanych i nadzorowanych. Pozwalają jednocześnie na weryfikację granic tych terenów. Służą także kontroli przestrzegania limitów użytkowych dawek, które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego. Pomiary takie przeprowadza się również w celu sprawdzenia czy osłony przed promieniowaniem

Continue Reading

Radioaktywny pellet z Litwy

W czerwcu 2009 roku we Włoszech wydano nakaz wycofania z rynku 10 000 ton pelletu sprowadzonego z Litwy. Pellet to biopaliwo w postaci granulek, produkowane między innymi z rozdrobnionych i wysuszonych odpadów z przeróbki drzewnej. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, wcześniej odpowiednio przygotowanych surowców. Do wycofania doszło po badaniach granulatu zainicjowanych przez klienta zaniepokojonego nieodpowiednim

Continue Reading

Promieniowanie X i gamma

Promieniowanie rentgenowskie (X) i gamma (γ) posiadają wiele wspólnych cech. Zarówno promieniowanie rentgenowskie, jak promieniowanie gamma, jest promieniowaniem elektromagnetycznym o bardzo dużej przenikliwości. Mogą one przenikać nawet przez sporej grubości warstwy betonu. Obydwa rodzaje promieniowania wywołują też  jonizację pośrednią – przekazują energię elektronom, następie dzięki temu mogą powodować jonizację ośrodka. Jaka jest zatem różnica pomiędzy

Continue Reading

Ochrona przed promieniowaniem alfa

Pojedyncza cząstka α jest jądrem helu. Składa się z 2 protonów i 2 neutronów. Promieniowanie α jest promieniowaniem jonizującym a to oznacza to, że po przejściu przez substancję wywołuje jonizację obojętnych elektrycznie atomów. Cząstki  α  powstają w wyniku rozpadów alfa pewnych izotopów. Cząstki  α w powietrzu mają zasięg kilku centymetrów. Zasięg ten zależy od energii

Continue Reading