Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-R

Firma Quales to Inspektor ochrony radiologicznej z uprawnieniami typu R. Świadczymy nadzór nad medycznymi pracowniami/gabinetami rentgenowskimi i ich dokumentacją zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony radiologicznej. Wspomagamy wykonanie testów podstawowych i prowadzenie kompletnej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

Dlaczego potrzebny jest Inspektor IOR-R?

Zgodnie z literą prawa wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (Prawo Atomowe Dz.U. 2012 poz. 264). Osoba ta pełni ważną funkcję – nadzoruje pracę pracowni pod kątem ochrony radiologicznej nie tylko w odniesieniu do pacjentów, ale przede wszystkim pracowników. Inspektor Ochrony Radiologicznej na życzenie Klienta może raz w miesiącu wykonywać testy podstawowe aparatów rentgenowskich uruchomionych w pracowni rtg (posiadamy własne fantomy). Dla Klientów, którym świadczymy usługę nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej nad pracownią rentgenowską raz w roku wykonujemy Audyt Wewnętrzny GRATIS!

Jakie są obowiązki Inspektora Ochrony Radiologicznej

  • dba o to, aby praca związana z promieniowaniem jonizującym odbywała się zgodnie z opracowaną w zakładzie instrukcją pracy
  • nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia (łącznie z sytuacją zatrudnienia na stanowisku pracy nowego pracownika oraz jego odpowiedniego przeszkolenia)
  • pomaga w doborze odpowiedniej metody pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz w prowadzeniu ewidencji dawek indywidualnych (przedstawia je do zatwierdzenia kierownikowi pracowni rentgenowskiej)
  • dokonuje wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawia je kierownikowi pracowni /gabinetu rtg
  • zajmuje się także ustalaniem wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej (np. w fartuchy ołowiane o odpowiednim współczynniku mmPb) oraz w inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym
  • nadzoruje poprawne działanie sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowe oznakowanie miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Do obowiązków osoby z uprawnieniami inspektora ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej zalicza się także współprace z osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości i służbami przeciwpożarowymi /ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Wydaje ona kierownikowi pracowni opinie w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień. W sytuacjach, które tego wymagają inspektor występuje do kierownika pracowni rtg z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz informuje o tym organ, który wydał zezwolenie. Jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne inspektor nadzoruje postępowanie wynikające z zakładowego planu postępowania awaryjnego.

Główny obszar działalności firmy Quales w zakresie nadzoru IOR-R

Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-1  świadczymy przede wszystkim na terenie Śląska i województw ościennych (Małopolska, Dolny Śląsk, województwa Opolskie i Świętokrzyskie). Nasze usługi świadczymy Klientom pochodzącym z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Ruda Śląska, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Świętochłowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Rogoźnik, Świerklaniec i Krzepice. Jeśli poszukują Państwo Inspektora OR to zapraszamy do kontaktu!

Informacje kontaktowe

mgr Aleksandra Niedbała
Inspektor Ochrony Radiologicznej

Telefon: 664 728 142
biuro@quales.pl

Karolina Dzilińska
Opiekun Klienta

Telefon: 579 066 724
karolina.dzilinska@quales.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

www.Quales.pl