Narażenie na promieniowanie jonizujące w radiologii interwencyjnej

Coraz większa liczba przeprowadzanych procedur z zakresu radiologii interwencyjnej powoduje wzrost ryzyka wystąpienia skutków deterministycznych (nieuniknionych po przekroczeniu pewnej dawki progowej) pośród personelu wykonującego te zabiegi.

Wyznaczono wielkości graniczne dawek na całe ciało (20mSv/rok), dla skóry/kończyn (500 mSv/rok) oraz dla soczewek oczu (150 mSv/rok, jednak zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP obniżono ten limit do 20 mSv/rok). Zgodnie z polskim prawem jednostki ochrony zdrowia stosujące sprzęt rentgenowski w celu diagnostyki oraz radiologii zabiegowej, są zobowiązane do prowadzenia kontroli dawek indywidualnych personelu wykonującego procedury.

U osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia zaćmy soczewki oka. W zależności od źródła, uznawano za granicę progu dawki rzędu 2-5 Gy lub nawet sugerowano wystąpienie zaćmy popromiennej po przyjęciu dawki powyżej 0,5 Gy. Inne badania wskazują, iż indukcja tego schorzenia może być bezprogowa, co wskazywałoby na jego stochastyczny, a nie deterministyczny charakter. Zaćmę związaną z działaniem promieniowania jonizującego stwierdzano przede wszystkim u osób wykonujących procedury medyczne z zakresu radiologii interwencyjnej. Wynika to z faktu, iż personel taki przez kilka godzin dziennie w czasie zabiegów przebywa w pobliżu źródła promieniowania rentgenowskiego i w wysokim zakresie promieniowania rozproszonego.

Źródło: www.slp-instruments.com

Analizy przeprowadzone na podstawie odczytów dawek na całe ciało, dłonie oraz soczewki oczu przeprowadzonych przez Laboratorium LADIS wykazały, że:

-85% przypadków nie przekracza progu 0,1 mSv na ciało w czasie 3 miesięcy, a przekroczenie limitu dawki wystąpiło w 0,02% przypadków;

-w 87% przypadków nie przekroczono dawki na dłonie 0,1 mSv/kwartał; przekroczenie limitu zaobserwowano dla 0,03% przypadków;

-ponad 7% pomiarów przekroczyło nowy limit dawki promieniowania na soczewki oczu, a ponad 40% wyników mieściło się w przedziale 1-5 mSv/kwartał.

Wynika z tego, że kontrola dawek promieniowania na soczewki oczu u osób wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej jest istotną kwestią i należy jej ściśle przestrzegać.