Promieniowanie X i gamma

Promieniowanie rentgenowskie (X) i gamma (γ) posiadają wiele wspólnych cech. Zarówno promieniowanie rentgenowskie, jak promieniowanie gamma, jest promieniowaniem elektromagnetycznym o bardzo dużej przenikliwości. Mogą one przenikać nawet przez sporej grubości warstwy betonu. Obydwa rodzaje promieniowania wywołują też  jonizację pośrednią – przekazują energię elektronom, następie dzięki temu mogą powodować jonizację ośrodka.
Jaka jest zatem różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami promieniowania?
Różnią się one swoim pochodzeniem. Promieniowanie γ jest wytwarzane  przez wzbudzone jądra atomów powstałych w wyniku przemiany promieniotwórczej, natomiast promieniowanie rentgenowskie (X) nie powstaje w jądrze atomowym, a poza nim, w wyniku hamowania elektronów.

Źródło: wikipedia
Źródło: wikipedia

Promieniowanie rentgenowskie jest powszechnie wykorzystywane w aparatach rentgenowskich w celu diagnostyki medycznej m.in. złamań. Może mieć ono niekorzystny wpływ na zdrowie, dlatego części ciała, które nie są prześwietlane powinny być osłonięte.
Promieniowanie gamma z kolei zabija wszystkie żywe komórki, w tym także nowotworowe, co jest powodem jego zastosowania w leczeniu nowotworów. Urządzenie wykorzystywane w tym celu nazywane jest bombą kobaltową.