Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r., nr 1015) ma na celu głównie uaktualnienie i dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego, w tym m.in. zmian w terminologii testów wchodzących w skład kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz wprowadzenie zmian w załączniku nr 6 w związku z rozwojem technologicznym wyposażenia pracowni rentgenowskich poczynionym na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto nowelizacja stanowi odpowiedź na wnioski i wystąpienia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, a co za tym idzie, niesie ona dobre informacje szczególnie dla osób pracujących w stomatologicznych gabinetach rentgenowskich. Uproszczeniu bowiem uległy między innymi procedury związane z użyciem rentgenowskich aparatów do zdjęć wewnątrzustnych.

Do tej pory testy specjalistyczne bez względu na rodzaj aparatu miały odbywać się co najmniej raz na 12 miesięcy. Nowelizacja rozporządzenia określa częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych na co najmniej raz na 24 miesiące.

Z zakresu testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych usunięto testy dotyczące filtracji całkowitej, wielkości ogniska, prostopadłości osi wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz odległości ognisko-skóra, natomiast zakres testów specjalistycznych aparatów do zdjęć zewnątrzustnych został pomniejszony o testy dotyczące całkowitej filtracji, odległości ognisko-rejestrator, ekranów wzmacniających oraz zgodności pola promieniowania rentgenowskiego z polem rejestratora obrazu.

Ponadto zniesiono obowiązek wykonywania testów podstawowych sprawdzających prostopadłość osi wiązki promieniowania rentgenowskiego, szerokość wiązki promieniowania rentgenowskiego oraz warunki przechowywania błon.

Warto zwrócić także uwagę na fakt, że obowiązkowe stają się testy podstawowe i specjalistyczne monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych oraz testy podstawowe drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych. Testy monitorów nie są konieczne w przypadku prezentacji obrazów wyłącznie z zakresu stomatologii wewnątrzustnej.

Nie ma już ograniczenia w używaniu jezdnego sprzętu radiologicznego stosowanego wyłącznie do zdjęć wewnątrzustnych. Do tej pory stosowanie jezdnego i przenośnego sprzętu radiologicznego, niezależnie od jego zastosowania (dotyczyło to więc również aparatów do zdjęć wewnątrzustnych), było ograniczone jedynie do przypadków, w których przybycie pacjenta do stacjonarnego urządzenia radiologicznego nie było wskazane z powodów medycznych. W związku z tym, że jezdny sprzęt radiologiczny do zdjęć wewnątrzustnych nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla pacjenta i obsługującego go personelu, został on wyłączony z ograniczenia.

Kolejną dobrą informacją dla jednostek ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłączanie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych jest fakt, iż od momentu wejścia nowelizacji w życie, wewnętrzny audyt kliniczny będzie mógł być przeprowadzany jednoosobowo – przez osobę uprawnioną do wykonywania procedur podlegających temu audytowi.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej czeka obecnie na ogłoszenie. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Nowelizację rozporządzenia można zobaczyć tutaj.