Odpowiedzialność za pacjenta w badaniach rentgenodiagnostycznych

Osoby, które poddawane są badaniom rentgenodiagnostycznym może nurtować pytanie kto odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta w procesie tych badań.

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., nr 1015 z późn. zm.), za właściwe wykonanie badań diagnostycznych i zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej oraz za ograniczenie do minimum ekspozycji pacjenta na promieniowanie jonizujące odpowiada osoba wykonująca takie badanie lub zabieg, odpowiednio do wykonanych czynności.

Badanie radiologiczne jest z reguły przeprowadzane przez technika elektroradiologii, do którego obowiązków należy między innymi właściwe ułożenie pacjenta i zapewnienie ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz dobór prawidłowych warunków ekspozycji.

źródło: www.xraycopyservice.com

Ponadto wspomniane wcześniej rozporządzenie określa, że lekarz biorący udział w wykonywaniu badań medycznych związanych z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego ponosi odpowiedzialność kliniczną odpowiednio do wykonanych czynności, obejmującą w szczególności uzasadnienie ekspozycji, optymalizację ochrony przed promieniowaniem jonizującym, kliniczną ocenę wyniku oraz przekazywanie informacji lub dokumentacji radiologicznej innym lekarzom, udzielanie informacji pacjentom oraz innym uprawnionym osobom, współpracę z innymi specjalistami i personelem w zakresie aspektów praktycznych, a także uzyskiwania informacji o wynikach poprzednich badań lub leczenia z zastosowaniem promieniowania jonizującego, jeżeli zachodzi taka potrzeba.