Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy

Środowiskowe pomiary dozymetryczne umożliwiają ocenę narażenia pracowników oraz innych osób przebywających na terenach kontrolowanych i nadzorowanych. Pozwalają jednocześnie na weryfikację granic tych terenów. Służą także kontroli przestrzegania limitów użytkowych dawek, które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego.
Pomiary takie przeprowadza się również w celu sprawdzenia czy osłony przed promieniowaniem jonizującym stosowane w pracowni rentgenowskiej w wystarczający sposób zabezpieczają osoby przebywające w jej sąsiedztwie – np. w otaczających ją mieszkaniach czy w poczekalni.
Pomiarów dozymetrycznych może dokonywać inspektor ochrony radiologicznej lub osoba przeszkolona przez niego w tym zakresie.

Wynik pomiaru przeprowadzonego przez firmę Quales na hucie stali
Pomiary dozymetryczne

Firma Quales świadczy usługi z zakresu wykonywania pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i wyposażenie a także dokonujemy interpretacji uzyskanych wyników.