Blog o Ochronie Radiologicznej

Wymagania dla weterynaryjnych pracowni rentgenowskich

Stosowanie aparatów rentgenowskich w gabinetach weterynaryjnych jest coraz częściej praktykowane. Aby prowadzić tę działalność w sposób legalny i bezpieczny, należy posiadać odpowiednie warunki lokalowe i dopełnić stosownych formalności. Wymiary weterynaryjnego gabinetu rentgenowskiego Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dziennik Ustaw nr

Continue Reading

Badania rentgenowskie klatki piersiowej

Wśród badań klatki piersiowej z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego wyróżnia się: -małoobrazkowe zdjęcie płuc (radiofotografia, fluorografia); -zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; -prześwietlenie klatki piersiowej (radioskopia, skopia); -zdjęcia warstwowe klatki piersiowej (tomografia); -tomografię komputerową klatki piersiowej (TK). Małoobrazkowe zdjęcie płuc polega na wykonaniu zdjęcia aparatem małoobrazkowym intensywnie świecącego obrazu widocznego na ekranie rentgenowskim. Koszt takiego badania jest niewielki,

Continue Reading

Skutki deterministyczne i stochastyczne promieniowania

Wyróżnia się dwa rodzaje skutków promieniowania – skutki stochastyczne oraz skutki deterministyczne. Pod pojęciem skutków stochastycznych rozumie się takie skutki, które mogą się pojawić z określonym prawdopodobieństwem, czyli mogą, ale nie muszą wystąpić. Ogólnie założenie mówi, że prawdopodobieństwo wystąpienia skutków stochastycznych zależne jest w sposób liniowy od otrzymanej dawki. Dla skutków tych nie istnieje dawka

Continue Reading

Mikrofalowe promieniowanie tła

Mikrofalowe promieniowanie tła było odkryciem przypadkowym. Dokonali go w 1965 roku naukowcy Arno Penzias i Robert Wilson podczas testów nowej anteny mającej służyć do obserwacji radioastronomicznych. Zmagali się wówczas z zakłóceniami, które pomimo przestawiania anteny i kalibrowania sprzętu, nie ustępowały. Elektromagnetyczny szum wysokiej częstotliwości docierał z każdego kierunku, a konstruktorzy przez długi czas nie potrafili

Continue Reading

Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy

Środowiskowe pomiary dozymetryczne umożliwiają ocenę narażenia pracowników oraz innych osób przebywających na terenach kontrolowanych i nadzorowanych. Pozwalają jednocześnie na weryfikację granic tych terenów. Służą także kontroli przestrzegania limitów użytkowych dawek, które zostały określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego. Pomiary takie przeprowadza się również w celu sprawdzenia czy osłony przed promieniowaniem

Continue Reading

Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w przemyśle

Izotopy promieniotwórcze mają szerokie zastosowanie nie tylko w medycynie, ale także w przemyśle i technice. Popularnym przedmiotem, który swoje działanie zawdzięcza izotopowi promieniotwórczemu, jest czujnik dymu. W jego wnętrzu znajduje się alfa-promieniotwórcze źródło- na przykład 241Am. Zasada działania czujników izotopowych nie jest zbyt skomplikowana. Powietrze w pobliżu detektora ulega jonizacji, a to pozwala na przepływ

Continue Reading

Radioaktywny pellet z Litwy

W czerwcu 2009 roku we Włoszech wydano nakaz wycofania z rynku 10 000 ton pelletu sprowadzonego z Litwy. Pellet to biopaliwo w postaci granulek, produkowane między innymi z rozdrobnionych i wysuszonych odpadów z przeróbki drzewnej. Powstaje ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem, wcześniej odpowiednio przygotowanych surowców. Do wycofania doszło po badaniach granulatu zainicjowanych przez klienta zaniepokojonego nieodpowiednim

Continue Reading

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku

Z dniem 01.01.2016 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1355) w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności. Zastąpi ono aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów

Continue Reading

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2013 r., nr 1015) ma na celu głównie uaktualnienie i dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązującego stanu prawnego, w tym m.in. zmian w terminologii testów wchodzących w skład kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych oraz wprowadzenie

Continue Reading

Zasada działania elektrowni jądrowej

Jak działa elektrownia jądrowa? Jak powstaje energia w elektrowni atomowej? Wielu osobom może się wydawać, że jest to bardzo skomplikowane, a tymczasem… zasada wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej jest identyczna jak w konwencjonalnej elektrowni cieplnej, np. popularnej w Polsce elektrowni węglowej. W obu przypadkach prąd produkowany jest za pomocą turbin napędzanych przez parę wodną.

Continue Reading